Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Ngày đăng 30/03/2024

Danh sách file đính kèm:

BCTC KT 2023.pdf

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ngày đăng 15/03/2023

Danh sách file đính kèm:

BCTC KT 2022 (1).pdf

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ngày đăng 18/07/2022

Danh sách file đính kèm:

BC Kiểm toán ONW.pdf

Báo cáo tài chính đã được soát xét năm 2020

Ngày đăng 25/03/2022

Danh sách file đính kèm:

bao-cao-tai-chinh-2020-da-kiem-toan.pdf

Báo cáo tài chính đã được soát xét năm 2019

Ngày đăng 30/12/2020

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/OW_Bao_Cao_Tai_Chinh_2019.pdf

Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-soat-xet-6-thang-dau-nam-2019.pdf

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2018

Ngày đăng 16/12/2019

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/bao_cao_tai_chinh_2018.pdf

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2017

Ngày đăng 11/06/2018

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/BCTC.pdf
http://www.oneworld.vn/BC_KiemToan_2017.pdf
http://www.oneworld.vn/OW_Baocao-thuongnien-2017.pdf
http://www.oneworld.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-2017.pdf

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2016

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/BCKT(HP).pdf
http://www.oneworld.vn/BCKT(2).pdf