Kế Hoạch Kinh Doanh năm 2024

Ngày đăng 27/03/2024

Danh sách file đính kèm:

KH Kinh Doanh 2024 HĐQT.pdf

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

Ngày đăng 12/03/2024

Danh sách file đính kèm:

QUYET NGH!.pdf

Thông báo Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh

Ngày đăng 22/02/2024

Danh sách file đính kèm:

dia diem kd 2024 ONW.pdf

Nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày đăng 29/05/2023

Danh sách file đính kèm:

29.05.2023. BB, NQ ĐHĐCĐ 2023.pdf

Đính chính biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày đăng 20/03/2023

Danh sách file đính kèm:

Nghi quyet DHDCD nam 2022.pdf
Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022.PDF

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày đăng 27/07/2022

Danh sách file đính kèm:

Nghi quyet DHDCD nam 2022.pdf

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày đăng 27/07/2022

Danh sách file đính kèm:

Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2021.pdf

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngày đăng 27/07/2022

Danh sách file đính kèm:

Nghi quyet ĐHĐCĐ thuong nien nam 2020.pdf

Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ngày đăng 16/01/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Danh sách file đính kèm:

Biên Bản
Nghị Quyết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ngày đăng 06/01/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Danh sách file đính kèm:

Thông báo mới họp và các biểu mẫu
Các báo cáo, tờ trình

Biên Bản Họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 19/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018<

Danh sách file đính kèm:

Biên Bản Họp
Nghị Quyết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 09/07/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Tờ trình và báo cáo cho Đại hội Cổ đông 2018

Danh sách file đính kèm:

Báo cáo BKS 2017
Tờ trinh thông qua kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch năm 2018
Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Tờ trình Thông qua bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT
Hướng dẫn bầu dồn phiếu BKS

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 19/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Bổ sung các Tờ trình vào Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Tờ trình bổ sung

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Thông báo mời họp và các biểu mẫu
Các báo cáo, tờ trình