Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên Năm 2023

Ngày đăng 30/03/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo quản trị Năm 2023 - bản công bố

Ngày đăng 30/01/2024

ONW. Báo cáo quản trị năm 2023 - bản công bố

Báo cáo quản trị 6T Đầu Năm 2023 - bản công bố

Ngày đăng 28/07/2023

ONW. Báo cáo quản trị 6TĐN năm 2023 - bản công bố

Báo cáo quản trị - năm 2022 - bản công bố

Ngày đăng 29/06/2023

ONW. Báo cáo quản trị - năm 2022 - bản công bố

Báo cáo quản trị - năm 2021 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - năm 2021 - bản công bố

Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2021 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2021 - bản công bố

Báo cáo quản trị - năm 2020 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - năm 2020 - bản công bố

Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2020 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2020 - bản công bố.pdf

Báo cáo quản trị - năm 2019 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - năm 2019 - bản công bố

Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2019 - bản công bố.pdf

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - 6 tháng đầu năm 2019 - bản công bố.pdf

Báo cáo quản trị - năm 2018 - bản công bố

Ngày đăng 23/08/2022

ONW. Báo cáo quản trị - năm 2018 - bản công bố

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

https://www.oneworld.vn/Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2016.pdf

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

https://www.oneworld.vn/Bang cung cap thong tin ve quan tri Cong ty.pdf