Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin về việc: Bà Quách Thị Mỹ Trang – Thành viên HĐQT từ nhiệm; Bà Huỳnh Thanh Trúc – Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm