CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016