Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017