Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ngày đăng 16/01/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Danh sách file đính kèm:

Biên Bản
Nghị Quyết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ngày đăng 06/01/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) Xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Danh sách file đính kèm:

Thông báo mới họp và các biểu mẫu
Các báo cáo, tờ trình

Biên Bản Họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 19/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018<

Danh sách file đính kèm:

Biên Bản Họp
Nghị Quyết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 09/07/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Tờ trình và báo cáo cho Đại hội Cổ đông 2018

Danh sách file đính kèm:

Báo cáo BKS 2017
Tờ trinh thông qua kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch năm 2018
Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Tờ trình Thông qua bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT
Hướng dẫn bầu dồn phiếu BKS

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 19/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Bổ sung các Tờ trình vào Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Tờ trình bổ sung

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Thông báo mời họp và các biểu mẫu
Các báo cáo, tờ trình