Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 19/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Bổ sung các Tờ trình vào Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

To trinh bo sung

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Thông báo mời họp và các biểu mẫu
Các báo cáo, tờ trình