Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Ngày đăng 07/06/2017

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 8h15 ngày 23 tháng 06 năm 2017

2. Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 23 tháng 06 năm 2017

3. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 29/05/2017.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: www.oneworld.vn

6. Nội dung thảo luận: i) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch kiểm soát năm 2017; (iii) Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; (iv) Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; (v) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; (vi) Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; (vii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; (xiii) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên BKS; (ix) Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện; (x) Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ 2017.

Trân trọng cảm ơn!