Báo cáo thường niên

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2016.pdf

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/Bang cung cap thong tin ve quan tri Cong ty.pdf