Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2017

Ngày đăng 11/06/2018

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/BCTC.pdf
http://www.oneworld.vn/BC_KiemToan_2017.pdf
http://www.oneworld.vn/OW_Baocao-thuongnien-2017.pdf
http://www.oneworld.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-2017.pdf

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2016

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/BCKT(HP).pdf
http://www.oneworld.vn/BCKT(2).pdf